Statute

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ»

ΑΡΘΡΟ 1: ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Ιδρύθηκε μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «Διεθνής Οργάνωση Ηλιακής Ενέργειας – Κύπρου» (International Solar Energy Society-Cyprus ή/και ΔΟΗΕ-Κύπρου ή/και ISES-Cyprus) εφεξής θα αναφέρεται ως «η Οργάνωση» ή «το σωματείο».

ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΣΤΑΣΗ

Η Οργάνωση είναι ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, οι πόροι της οποίας θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξύψωση και προαγωγή των σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 3.

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί της Οργάνωσης είναι οι ακόλουθοι:

i) Να προάγει, αναπτύσσει και εφαρμόζει την τεχνολογία και επιστήμη που συνδέεται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.

ii) Να ενθαρρύνει και προάγει την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στους τομείς του ενδιαφέροντος της Οργάνωσης.

iii) Να διεξάγει μελέτες για χρήση της ηλιακής ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), την προστασία του περιβάλλοντος, για την βιοκλιματική αρχιτεκτονική, για την ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων και αποβλήτων, την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό οικιστικών, αστικών και περιφερειακών κέντρων και στις υποδομές δικτύων, αποθήκευσης ενέργειας, πολιτισμού, του τουρισμού και την διάδοση των ΑΠΕ και των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.

iv) Να αναπτύσσει το ενδιαφέρον και την ευαισθητοποίηση γύρω από τη χρήση των τεχνολογιών ΑΠΕ, και να προάγει και να ενθαρρύνει στα πλαίσια της νομοθεσίας τις Ενεργειακές κοινότητες από ΑΠΕ.

v) Να ενθαρρύνει εκπαιδευτικά προγράμματα που να προάγουν τις σχετικές επιστημονικές και τεχνικές ειδικότητες γύρω από τις ΑΠΕ.

vi) Να διοργανώνει εκδηλώσεις, εκθέσεις, σεμινάρια, ημερίδες και άλλες δραστηριότητες αναφορικά με τις ΑΠΕ.

vii) Να αναλαμβάνει δραστηριότητες μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της για ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις ΑΠΕ και της μείωσης της σπατάλης πόρων.

viii) Να οργανώνει και να συμμετέχει σε συνέδρια, συναντήσεις και σεμινάρια, δημοσιεύει άρθρα, διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα.

ix) Να εκδίδει μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της ενημερωτικά δελτία για τις εξελίξεις στους τομείς που την ενδιαφέρουν.

x) Να ενθαρρύνει την εξοικονόμηση και καλύτερη διαχείριση της ενέργειας, την μείωση της σπατάλης πόρων, την προώθηση και Ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, και την προστασίας του περιβάλλοντος.

xi) Να συνάπτει συνεργασία με άλλους διεθνείς ή/και εθνικούς Συνδέσμους και Οργανισμούς.

xii) Να εκδίδει βιβλία ψηφιακό υλικό, ή άλλα έντυπα σχετικά με θέματα ΑΠΕ, βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και οτιδήποτε άλλο σχετικό με τους σκοπούς της Οργάνωσης.

xiii) Να διαδίδει καινοτομίες και ευρήματα μέσω δημοσιεύσεων, συνεδρίων και εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις, σχολεία, τοπικές αρχές, ακαδημαϊκούς και άλλους ενδιαφερόμενους για θέματα που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, ΕΞΕ και την κυκλική οικονομία.

xiv) Εντοπισμός, προώθηση και διάχυση βέλτιστων πρακτικών σχετικών με θέματα ενέργειας, εξοικονόμησης πόρων, ΑΠΕ και κυκλικής οικονομίας, προστασίας του περιβάλλοντος, και αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

xv) Προώθηση και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα που σχετίζονται με τους σκοπούς που αναφέρονται στον παρόν άρθρο.

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΔΡΑ

Έδρα της Οργάνωσης βρίσκεται στην διεύθυνση Αριστοφάνους 7, 1015 Λευκωσία.

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΛΗ
Τα μέλη της Οργάνωσης χωρίζονται σε 4 κατηγορίες:

i) Τακτικά Μέλη
ii) Υποστηρίζοντα Μέλη
iii) Φοιτητές Μέλη
iv) Επίτιμα Μέλη

Για να καταργηθεί οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες και να προστεθούν άλλες χρειάζεται τροποποίηση καταστατικού σε γενική συνέλευση των μελών του σωματείου και απαιτεί έγκριση από τον Έφορο Σωματείων.

Η εισδοχή νέων μελών είναι πάντοτε επιτρεπτή νοουμένου ότι πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
(Α) έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους, και
(Β) συμφωνούν με τις αρχές και τις επιδιώξεις του Καταστατικού της «Οργάνωσης»
(Γ) υποβάλουν γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία να ζητούν να εγγραφούν ως μέλη στο Μητρώο των Μελών

Η εγγραφή μέλους γίνεται μετά από γραπτή αίτηση, ή ηλεκτρονική υποβολή μέσω της προς το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η απόφαση για αποδοχή της ή όχι θα παίρνεται στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση η οποία θα συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το πρόσωπο που επιθυμεί να γίνει μέλος και έχει απορριφθεί η αίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση η απόφαση της οποίας είναι τελεσίδικη.

Με την αίτηση για εγγραφή μέλους καταβάλλεται τέλος εγγραφής που καθορίζεται από το Συμβούλιο της Οργάνωσης.

Καμία αμοιβή οποιουδήποτε είδους δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε ιδρυτικό μέλος ή αξιωματούχο του διοικητικού συμβουλίου.

Νοείται ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα τα οποία κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανόμενης και της αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, εφόσον προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα, εκτός στις περιπτώσεις που απαιτείται άλλη έγκριση.

Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εγγραφούν μέλη άτομα που καταδικάστηκαν για οποιαδήποτε κατάχρηση στο πλαίσιο εμπλοκής τους στη λειτουργία μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας όπως προνοείται από τον Νόμο.

Τα Μέλη κάθε κατηγορίας είναι ισότιμα μεταξύ τους.

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τακτικά Μέλη ορίζονται τα ιδρυτικά μέλη και τα μέλη που υπογράφουν το παρόν καταστατικό και έχουν ίσα δικαιώματα, περιλαμβανομένου του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Επίσης οποιαδήποτε άλλα άτομα που το Συμβούλιο θεωρεί κατάλληλα, δηλαδή επιστήμονες και άλλοι που ασχολούνται με, ή ενδιαφέρονται για την έρευνα, καινοτομία και την ανάπτυξη των ΑΠΕ, λόγω επιτυχιών σε τομείς που σχετίζονται με τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη, ή και λόγω του ειδικού ενδιαφέροντος τους για την προαγωγή των σκοπών της Οργάνωσης.

Η ιδιότητα τακτικού μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

Η εγγραφή των τακτικών μελών καθορίζεται σε €20 (είκοσι ευρώ). Η ετήσια συνδρομή καθορίζεται σε €20 (είκοσι ευρώ). Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει την καταβολή τέλους στην ετήσια συνδρομή και στο τέλος εγγραφής, σύμφωνα με τις ανάγκες του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Υποστηρίζοντα μέλη είναι άτομα που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στους σκοπούς της Οργάνωσης. Τα υποστηρίζοντα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να κατέχουν κάποια θέση στην Οργάνωση ούτε δικαίωμα ψήφου. Μπορούν να συμμετέχουν σε συνέδρια και να παίρνουν τα έντυπα ανακοινώσεων της Οργάνωση. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος. Η συνδρομή των υποστηριζόντων μελών καθορίζεται στις €15.

ΑΡΘΡΟ 8: ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΗ

Φοιτητές μέλη, μπορούν να εγγραφούν φοιτητές που ενδιαφέρονται για τις ΑΠΕ. Έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται σαν Παρατηρητές στις Γενικές Συνελεύσεις δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ή αξιώματος.

Η συνδρομή των φοιτητών καθορίζεται σε €10 το χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Επίτιμα μέλη μπορούν να εκλεγούν από το συμβούλιο, άτομα με πολύχρονη προσφορά στην Οργάνωση και με σημαντική προσφορά στον τομέα των ΑΠΕ. Το Συμβούλιο της Οργάνωσης μπορεί να ορίσει επίτιμο Πρόεδρο. Επίσης μπορεί να ορίσει μέχρι τρία επίτιμα μέλη το χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι της Οργάνωσης θα προέρχονται από:

i) Τις συνδρομές των μελών και τα δικαιώματα εγγραφής.

ii) Έκτακτες εισφορές από μέλη ή και μη μέλη του Σωματείου

iii) Ειδικές δραστηριότητες όπως Σεμινάρια, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Ευρωπαϊκά ή Διεθνή προγράμματα και μελέτες, συνέδρια, εκδόσεις.

iv) Εισπράξεις εκδηλώσεων, εορτών, χοροεσπερίδων και κληρώσεων λαχείων, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας αρχής.

v) Δωρεές, και κληροδοτήματα.

vi) Έσοδα από την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε σχέση με τους σκοπούς του Σωματείου και σύμφωνα με το άρθρο 16.

vii) Έσοδα από τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.

viii) Εισοδήματα που προέρχονται από οποιαδήποτε περιουσία που ανήκει στην Οργάνωση.

ΑΡΘΡΟ 11: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το οικονομικό έτος της Οργάνωσης θα είναι το ημερολογιακό έτος. Οι συνδρομές των μελών αποπληρώνονται την 1η Νοεμβρίου κάθε χρόνου και σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει την ημερομηνία αυτή.

Εξαιρουμένων των τακτικών μελών, το τέλος εγγραφής και η συνδρομή για τον 1ο χρόνο είναι δωρεάν με σκοπό να ενθαρρυνθεί η εγγραφή μελών και δοθεί η ευκαιρία ανάπτυξης καλών σχέσεων με την Οργάνωση.
Το ποσό της συνδρομής είναι δυνατό να αυξομειώνεται με απόφαση του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο θα μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να επιτρέψει χαμηλότερες συνδρομές.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Η είσπραξη συνδρομών γίνεται από τον Ταμία ή από εισπράκτορα που ορίζεται από αυτόν ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη της Οργάνωσης έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα και καθήκοντα:

α) Δικαιώματα:

i) Να εκλέγουν και να εκλέγονται.

ii) Να εκφέρουν γνώμη σε οποιοδήποτε θέμα στις Γενικές Συνελεύσεις και να απευθύνονται γραπτά ή προφορικά πάνω σε οποιοδήποτε θέμα προς το Συμβούλιο ή Εκτελεστική Επιτροπή και να δικαιούνται της σχετικής απάντησης.

iii) Να παρευρίσκονται στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

β) Καθήκοντα:

i) Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του Καταστατικού αυτού και σε οποιουσδήποτε εσωτερικούς Κανονισμούς ψηφίζει κατά καιρούς η Εκτελεστική Επιτροπή.

ii) Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, του Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.

iii) Να τακτοποιούν συνδρομές και άλλες υποχρεώσεις τους προς την Οργάνωση μέσα σε χρονικά όρια καθορισμένα από τα διάφορα άρθρα ή από το Συμβούλιο.

iv) Να εξυψώνουν τους στόχους της Οργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

i) Αυτόματη διαγραφή μέλους επέρχεται εάν δεν διακανονιστούν οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες έχει απέναντι στην «Οργάνωση».

ii) Μέλος του οποίου η συμπεριφορά και οι ενέργειες αντίκεινται στους σκοπούς της «Οργάνωσης» μπορεί να διαγραφεί με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου.

iii) Αποβολή μέλους επιτρέπεται στην περίπτωση κατά την οποία το μέλος, με την όλη του συμπεριφορά, τις πράξεις ή τις παραλείψεις του, επιφέρει ή προκαλεί εξευτελισμό ή μείωση της αξιοπιστίας ή του κύρους του σωματείου ή άλλη βλάβη στα συμφέροντα αυτού.

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να αποχωρήσει αφού ειδοποιήσει γραπτά το Συμβούλιο και αφού προηγούμενα διευθετήσει οποιεσδήποτε εκκρεμότητες έχει απέναντι στην Οργάνωση. Μέλος σωματείου που αποχωρεί δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του σωματείου και οφείλει να καταβάλει τις συνδρομές του μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους

ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Οργάνωση διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Συμβούλιο) το οποίο εκλέγεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση για περίοδο τριών χρόνων. Ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου ορίζεται σε πέντε άτομα τα οποία θα είναι επανεκλέξιμα. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι μέλη του Σωματείου. Το Συμβούλιο θα διασφαλίζει ότι η πολιτική της οργάνωσης θα ευρίσκεται σε εναρμόνιση με την ανάλογη πολιτική που τηρείται από τη Διεθνή Οργάνωση Ηλιακής Ενέργειας.

Το Συμβούλιο του σωματείου υποχρεούται να τηρεί πλήρως ενημερωμένο μητρώο των μελών του, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον άπαξ κατ’ έτος και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έφορο και προς οποιοδήποτε τρίτο έχει έννομο συμφέρον.

Το Συμβούλιο υποχρεούται όπως, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των μελών κάτω των είκοσι (20), να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στον Έφορο, υποδεικνύοντας και την ημερομηνία κατά την οποία αυτό επεσυνέβη.

Το Συμβούλιο υποχρεούται μετά τη ψήφιση οποιασδήποτε τροποποίησης του παρόντος καταστατικού να υποβάλει στον Έφορο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ψήφισης της τροποποίησης, γραπτή αίτηση της καταχώρησης της τροποποίησης στο Μητρώο.

Το Συμβούλιο υποχρεούται εντός της πρώτης τριμηνίας κάθε έκαστου έτους να γνωστοποιεί γραπτώς στον Έφορο Σωματείων τα ακόλουθα:

α. αριθμητικά, τυχόν διαγραφές μελών και εγγραφές νέων μελών οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.
β. σε περίπτωση που επήλθαν αλλαγές, τα εν ενεργεία μέλη της διοίκησης του Σωματείου, με τα αντίστοιχα αξιώματά τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
γ. κατά πόσο κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός ετήσιων γενικών συνελεύσεων που ορίζει το καταστατικό.
δ. σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης του υποστατικού ή/και των στοιχείων επικοινωνίας του Σωματείου, της νέας διεύθυνσης ή/και τα νέα στοιχεία επικοινωνίας αμέσως μόλις επέλθει η αλλαγή.

Δικαιοπραξίες οι οποίες διενεργούνται από το Συμβούλιο του Σωματείου εντός των ορίων της εξουσίας του δεσμεύουν το Σωματείο.

Τα μέλη του Συμβούλιου οφείλουν να συμμορφώνονται και να εφαρμόζουν τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, όπως έχει τροποποιηθεί.

Τα μέλη της διοίκησης έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν στον Έφορο, το αργότερο εντός 7 μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, τους λογαριασμούς και σχετική έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή.

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εκλογή Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 18: ΑΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

Κάθε ψηφοδέλτιο που φέρει αριθμό ονομάτων πέραν του αριθμού που αποφασίζεται από την εκάστοτε Γενική Συνέλευση είναι άκυρο.

ΑΡΘΡΟ 19: ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κάθε τρία έτη από την Γενική Συνέλευση με την ακόλουθη διαδικασία: Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση με γραπτή ή ηλεκτρονική ειδοποίηση προς τα μέλη του Σωματείου με γνωστοποίηση 7 τουλάχιστον ημερών πριν την πραγματοποίησή της. Η πρόσκληση προσδιορίζει τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Γενική Συνέλευση για διεξαγωγή αρχαιρεσιών εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας της Συνέλευσης. Μετά την λογοδοσία του Προέδρου του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δέχεται υποψηφιότητες. Η ψηφοφορία για την εκλογή θα είναι μυστική με κοινό ψηφοδέλτιο. Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό. Οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να βάλουν μέχρι 5 σταυρούς προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο.

Σε περίπτωση κένωσης μίας θέσης τότε την κενωθείσα θέση καταλαμβάνει ο πρώτος διαθέσιμος επιλαχόντας. Η αντικατάσταση του Προέδρου γίνεται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Νοείται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες, τότε προγραμματίζεται εντός ενός (1) μηνός, νέα εκλογική συνέλευση για ανάδειξη προσώπου στην κενωθείσα θέση.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση. Νοείται ότι όλα τα μέλη της δεν πρέπει να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει για να διενεργηθούν οι αρχαιρεσίες για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που θα προκύψει ή που θα υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση και γενικά φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες. Στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και αυτή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά της επιτυχίας τους. Καθορίζεται και η σειρά των επιλαχόντων που θεωρούνται και σαν αναπληρωματικοί. Για όλα αυτά συντάσσει πρακτικό.

Εννοείται ότι σε περίπτωση υποβολής μόνον 5 υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου δεν διεξάγεται ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρία, εντός 10 ημερών από της εκλογής του, καταρτίζεται σε σώμα με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Ταμία, Γραμματέα και Βοηθό Γραμματέα.

Όλο το εκλογικό υλικό το πρακτικό της ψηφοφορίας και τις ανακηρύξεις των επιτυχόντων, ο πίνακας της διαλογής και τυχόν ενστάσεις μαζί με τις αποφάσεις της εφορευτικής Επιτροπής σε αυτές, παραδίδονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής στον Γραμματέα του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20: ΚΕΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Όταν οποιαδήποτε θέση του Συμβουλίου κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο τότε το Συμβούλιο δικαιούται να πληρώσει τη θέση με επιλαχόντες εφόσον υπάρχουν. Ο αριθμός των επιλαχόντων δεν υπερβαίνει το 1/3 των μελών του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ½ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης από το Συμβούλιο του ½ και πέραν των μελών τότε συγκαλείται έκτακτη Συνέλευση των τακτικών μελών και διεξάγονται νέες εκλογές.

ΑΡΘΡΟ 22: ΑΠΑΡΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ο πρόεδρος και τουλάχιστο δυο μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδρίες του αποφασίζει πάντοτε με πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.

ΑΡΘΡΟ 23: ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται τουλάχιστο μία φορά το χρόνο και έκτακτα κατά την κρίση του Προέδρου ή της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών με βάση την ακόλουθη διαδικασία: Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο σε περίπτωση που ο πρώτος κωλύεται, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του 7 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης και πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας 7 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας 5 (πέντε) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των 7 (επτά) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τουλάχιστον ένα μέλος του συμβουλίου.

Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά στη διοίκηση του σωματείου και στη διαχείριση της περιουσίας του στο βαθμό κατά τον οποίο το παρόν Καταστατικό και ο Νόμος το επιτρέπουν για την επίτευξη των σκοπών του, πλην της ακίνητης περιουσίας, για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, καθώς και στις υποθέσεις εκείνες, που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Μέλος του συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του μέλους αυτού ή του συζύγου του μέλους αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ή αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού.

ΑΡΘΡΟ 25: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση εργασιών, την ανάληψη μελετών καθώς και τη διεύθυνση ή εποπτεία οποιουδήποτε καθήκοντος σε οποιοδήποτε μέλος της Οργάνωσης. Για την ομαλή λειτουργία της Οργάνωσης, το Συμβούλιο δικαιούται να συντάσσει, να τροποποιεί ή να καταργεί εσωτερικούς κανονισμούς μέσα στα πλαίσια του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παύση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται μόνο από την Γενική Συνέλευση εάν το μέλος:

iv) Δεν διευθετήσει οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες έχει απέναντι στην Οργάνωση.
v) Προβαίνει σε πράξεις αντίθετες με το καταστατικό και το συμφέρον του Σωματείου ή επιδεικνύει αντικοινωνική ή παράνομη συμπεριφορά ή εκθέτει ή δυσφημίζει το Σωματείο
vi) Με τις πράξεις ή παραλείψεις του οδήγησε σε καταδικαστική απόφαση του Εφόρου ή του Δικαστηρίου εις βάρους του Σωματείου
vii) Καταδικάστηκε για οπουδήποτε ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα
viii) Εχει καταστεί διανοητικά ανίκανο
ix) Γίνει αφερέγγυο ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή υπόκειται σε οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία, είτε μόνιμη είτε προσωρινή, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.
x) Απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις τότε θεωρείται ότι παραιτήθηκε

ΑΡΘΡΟ 27: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Οργάνωση σε όλες τις σχέσεις του ενώπιον κάθε Αρχής, Διοικητικής, Δικαστικής ή άλλης.

Προεδρεύει του Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Κηρύσσει την έναρξη και λήξη των εργασιών τους, διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει τα διάφορα θέματα σε ψηφοφορία.

΄Έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Οργάνωσης και υπογράφει τα έγγραφα της «Οργάνωσης» προς τρίτους, και γενικά κάθε έγγραφο το οποίο αφορά ή σχετίζεται με τη λειτουργία της «Οργάνωσης».

Φυλάττει τα Αρχεία και τη σφραγίδα της Οργάνωσης

Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 28: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλες του τις δραστηριότητες όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει.

ΑΡΘΡΟ 29: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ και ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γραμματέας συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.

Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, ενημερώνει τα μέλη πριν τη συνεδρία, κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της «Οργάνωσης». Σε περίπτωση που ο Γραμματέας απουσιάζει θα αντικαθίσταται από τον Βοηθό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 30: ΤΑΜΙΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

Ο Ταμίας εκλέγεται στην Γενική συνέλευση και θα είναι υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων της Οργάνωσης από δωρεές, εισφορές και συνδρομές.

Εκδίδει και υπογράφει αποδείξεις.

Τηρεί βιβλίο Ταμείου, διπλότυπα αποδείξεων, εισπράξεων και πληρωμών και γενικά όλα τα αναγκαία βιβλία.

Διαχειρίζεται υπεύθυνα το ταμείο των συνδρομών με ποσό που του εγκρίνει το Συμβούλιο.

Εκδίδει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τις επιταγές και τα εντάλματα πληρωμών.

Είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία ετήσιων οικονομικών καταστάσεων προς έλεγχο από τον Ελεγκτή.

Παρουσιάζει τους λογαριασμούς για έλεγχο στον Ελεγκτή.

Όσον αφορά τα ποσά που κατατίθενται στην οργάνωση από προγράμματα που προέρχονται από Εθνικά, Ευρωπαϊκά, Διεθνή ή οποιοδήποτε άλλον οργανισμό θα χειρίζονται από τον εκάστοτε επιστημονικό υπεύθυνο (scientific coordinator), διευθύνοντα (manager) ή συντονιστή (coordinator) του προγράμματος, ο οποίος θα είναι υπόλογος στον οργανισμό που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα και θα παρουσιάζει αντίτυπα των τιμολογίων και αποδείξεων στην «Οργάνωση».

ΑΡΘΡΟ 31: ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο Ελεγκτής ορίζεται από το Συμβούλιο, είναι ανεξάρτητο άτομο, εκτός του σωματείου και έχει σαν αρμοδιότητες να προβαίνει στον έλεγχο των βιβλίων και του Ταμείου και να υποβάλλει λεπτομερή έκθεση προς το Συμβούλιο. Νοείται ότι εάν τα έσοδα του Σωματείου δεν υπερβούν τις €40.000 (σαράντα χιλιάδες ευρώ), τότε ο έλεγχος από εγκεκριμένο Ελεγκτή δεν είναι υποχρεωτικός.

ΑΡΘΡΟ 32: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Αρχαιρεσίες για εκλογή Συμβουλίου γίνονται κάθε 3 χρόνια στη Γενική Συνέλευση.

Η θητεία του Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα εκλογής του.

ΑΡΘΡΟ 33: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ

Ο Ταμίας οφείλει κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών να έχει έτοιμο τον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 34: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η συνέλευση των μελών του σωματείου αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του σωματείου η οποία δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Η συνέλευση εκλέγει η ίδια τα μέλη της διοίκησης, ορίζει τους ελεγκτές των λογαριασμών του σωματείου, αποφασίζει για την είσοδο ή αποβολή μέλους, για την έγκριση του ισολογισμού, για τη μεταβολή του σκοπού του σωματείου, για την τροποποίηση του καταστατικού και για τη διάλυση του σωματείου.

Οι γενικές συνελεύσεις είναι δυο ειδών «Τακτική και ΄Εκτακτη» και σε καμιά περίπτωση η πολιτική της Οργάνωσης θα συγκρούεται με την πολιτική της Διεθνούς Οργάνωσης.

Η παρουσία των μελών στη Γενική Συνέλευση γίνεται με συμπλήρωση των στοιχείων τους και υπογραφή σε έντυπη μορφή.

Γενική συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε αυτήν την περίπτωση η παρουσία των μελών διαπιστώνεται με την ηλεκτρονική τους καταγραφή στην πλατφόρμα της τηλεδιάσκεψης.

Κάθε μέλος πρέπει να παρευρεθεί σε Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως.

ΑΡΘΡΟ 35: ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκροτείται κάθε χρόνο, κατά μήνα Οκτώβριο, σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

i) Ετήσια έκθεση της Οργάνωσης, τον προτεινόμενο προϋπολογισμό και πρόγραμμα δράσης για το ερχόμενο έτος.
ii) Κατάθεση έκθεσης οικονομικών και το πόρισμα των Ελεγκτών (εάν εφαρμόζεται / υπάρχει).

Οποιοδήποτε τακτικό μέλος επιθυμεί να εγγράψει θέμα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να το υποβάλει γραπτώς μαζί με σύντομο σημείωμα στο Συμβούλιο 7 μέρες τουλάχιστον πριν την ημέρα της Συνέλευσης. Να υποστηρίζεται από τέσσερα άλλα τακτικά μέλη.

Η συνέλευση των μελών του σωματείου έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας και του ελέγχου των μελών του διοικητικού συμβουλίου και δικαιούται να παύει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26 του παρόντος καταστατικού.

Μέλος δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε στην ψηφοφορία, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του συζύγου αυτού ή συγγενή αυτού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.

Οι αποφάσεις της συνέλευσης των μελών του σωματείου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, λαμβανομένων υπόψη και συμμετεχόντων μέσω τηλεδιάσκεψης. Απόφαση συνέλευσης για θέμα το οποίο δεν είχε αναγραφεί στην πρόσκληση είναι άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 36: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Έκτακτη γενική συνέλευση των μελών συνέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις :

i) Μετά από έγγραφη αίτηση του 1/5 των Μελών, στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που ζητούνται από τα μέλη πρέπει να συγκαλούνται εντός ενός μηνός από τη γραπτή αίτηση. Σε περίπτωση κατά την οποία το πιο πάνω αίτημα δεν γίνει αποδεκτό, ο Έφορος δύναται, κατόπιν γραπτού αιτήματος των ενδιαφερόμενων μελών, να εξουσιοδοτήσει αυτούς να συγκαλέσουν συνέλευση των μελών του σωματείου. Ο ίδιος δε ρυθμίζει με οδηγίες του τα της προεδρίας της συνέλευσης αυτής.

ii) Συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που το συμφέρον του σωματείου το επιβάλλει.

Για τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να δίνεται προειδοποίηση προς τα μέλη 7 τουλάχιστον ημερών πριν την πραγματοποίηση της. Η πρόσκληση προσδιορίζει τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 37: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Η Σύγκλιση Γενικών Συνελεύσεων θα γίνεται με επιστολή με ταχυδρομείο και ή σε ηλεκτρονική μορφή ή και με φαξ σε όλα τα τακτικά μέλη τουλάχιστον 7 μέρες πριν.

ΑΡΘΡΟ 38: ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία όταν παρίστανται το 50% συν ένας των μελών της Οργάνωσης που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση που εντός μισής ώρας δεν επιτυγχάνεται απαρτία τότε απαρτία θεωρείται ότι υπάρχει αν παρίσταται το 1/3 των μελών συν ένας των (τακτικών) μελών ή έντεκα (11) μέλη ο μεγαλύτερος αριθμός.

ΑΡΘΡΟ 39: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

ΑΡΘΡΟ 40: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν τα Τακτικά μέλη που εξόφλησαν τη συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 41: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η οικονομική διαχείριση αρχίζει την επόμενη της Γενικής Συνέλευσης και λήγει την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 42: ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η Οργάνωση έχει δική της σφραγίδα με επιγραφή «ΔΟΗΕ-Κυπρου, ISES – Cyprus», το έτος ίδρυσης της και με το έμβλημα της που απεικονίζει την υδρόγειο με οκτώ βέλη περιμετρικά της υδρογείου.

ΑΡΘΡΟ 43: ΜΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Κάθε σχετικό θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό επιλύεται με απόφαση του Συμβουλίου και πρέπει να συνάδει με τις πρόνοιες της εκάστοτε Νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 44: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Η οργάνωση διαλύεται με βάση τα άρθρα του νόμου περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

Το Σωματείο διαλύεται σε περίπτωση που ο αριθμός των κανονικών μελών του είναι κάτω των 20.

Οποτεδήποτε κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως η οποία απόφαση θα ληφθεί με πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών του Σωματείου. Για τη διάλυση του σωματείου απαιτείται η συναίνεση των 3/4 του συνόλου των μελών του σωματείου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται εκ των πραγμάτων δυσχερής η παρουσία των 3/4 των μελών, ο Έφορος δύναται να παρέχει τη συγκατάθεσή του για την υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος το οποίο να παρέχει τη δυνατότητα στο αιτούν σωματείο να προωθήσει τη διαδικασία λήψης απόφασης στην παρουσία τουλάχιστον μέχρι και των 2/5 του συνόλου των μελών του.

Στην περίπτωση διάλυσης, αφού πρώτα εξοφληθούν τυχόν χρέη του Σωματείου, η περιουσία του Σωματείου που θα απομείνει θα περιέλθει σε Σωματείο με παρόμοιους σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί μεταξύ των μελών του.

Νοείται ότι, σε περίπτωση διάλυσης της Οργάνωσης, ο Έφορος ενημερώνεται εντός τριάντα (30) ημερών

ΑΡΘΡΟ 45: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση Καταστατικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό απαιτείται η παρουσία τουλάχιστο των 3/4 των μελών και που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ειδικά για τη τροποποίηση των σκοπών του σωματείου απαιτείται η συναίνεση των 3/4 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Πρέπει όμως οπωσδήποτε να μην συγκρούεται με τους σκοπούς και πολιτική της Διεθνούς Οργάνωσης Ηλιακής Ενέργειας.

Νοείται ότι, σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού, ο Έφορος ενημερώνεται εντός 30 ημερών, αντίγραφο δε τυχόν νέου εγκεκριμένου καταστατικού υποβάλλεται σε αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 46: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης αυτού.

2. Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Συμβουλίου κατόπιν πλειοψηφικής απόφασης του Συμβουλίου.

3. Το σωματείο ευθύνεται έναντι τρίτων από τυχόν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων ή υπαλλήλων που το αντιπροσωπεύουν και συνεπάγονται υποχρέωση αποζημίωσης, νοουμένου ότι η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί. Νοείται ότι εάν η συγκεκριμένη ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη έγινε εκ προθέσεως, δόλια, κακόπιστα ή λόγω βαριάς αμέλειας, το υπαίτιο πρόσωπο ή τα υπαίτια πρόσωπα ευθύνονται αλληλέγγυα και κεχωρισμένως έναντι του σωματείου για την αποκατάσταση της ζημιάς που έχει υποστεί.

4. Για κάθε θέμα μη προβλεπόμενο υπό του παρόντος Καταστατικού καθώς και για κάθε ασάφεια, αποφαίνεται η Γενική Συνέλευση εντός των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας, ήτι του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του και των υπ’ αυτόν εκδιδόμενων Κανονισμών και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων τους, οι πρόνοιες των οποίων θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση που προκύπτει οποιαδήποτε ασάφεια και/ή αντίφαση.

Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από 46 άρθρα αναγνώστηκε και εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου στις 9 Απριλίου, 2022.

Βεβαιούται η πιστότητα του παρόντος εγγράφου.

ΔΟΗΕ ΚΥΠΡΟΥ logo